Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Webové stránky prevádzkované spoločnosťou Autorealitka.sk s. r. o., so sídlom Husitská cesta 247/4,  916 01 Stará Turá, IČO: 52690008, ktorá je súčasne prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorým sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z.z.

Spoločnosť Autorealitka.sk s. r. o. sa ako prevádzkovateľ zaväzuje chrániť súkromie všetkých návštevníkov našich webstránok a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a súborov cookie vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, čo môžeme urobiť s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete toto naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám, prosím, svoje osobné údaje.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie o identifikovateľnej osobe, ako sú definované zákonom o ochrane osobných údajov, napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Vo všeobecnosti môžete našu webovú stránku navštíviť bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste, či o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy, a nie e-mailové adresy návštevníkov. Okrem toho ale existujú časti týchto internetových stránok, pri ktorých od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, a to robíme prostredníctvom internetových formulárov. Informácie od vás získané môžu zahŕňať vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ubezpečujeme vás, že nie je vašou povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, pokiaľ nie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú informáciu alebo službu. Informácie o vás môžeme tiež získať z e-mailov, ktoré nám zašlete.

Použitie zhromaždených informácií

Informácie o IP adresách návštevníkov našich stránok, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané na vašu identifikáciu, ale sú používané len na úhrnnej úrovni za účelom merania návštevnosti, celkového času stráveného na stránkach, počtu prehliadnutých stránok a pod. Tieto informácie používame k meraniu využitia našej stránky a na zlepšenie jej obsahu. Keď od vás s vaším súhlasom získame ďalšie osobné údaje, ako napr. vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu (napríklad prostredníctvom internetových formulárov alebo e-mailu), účel využitia týchto osobných údajov vám bude známy už z vami poskytnutého a nám zaslaného súhlasu.

V súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ vypracoval dokumentáciu o posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov a s ohľadom  na povahu, rozsah, účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby súčasne prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných údajov vykonáva vždy na základe poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov  a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava, overuje, spracúva a používa osobné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov a v rozsahu a na účely uvedené v udelenom súhlase so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nie je v zákone o ochrane osobných údajov uvedené inak, poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné a dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Prevádzkovateľ si nebude udelenie súhlasu vynucovať, ani podmieňovať hrozbou odmietnutia informácie, zmluvného vzťahu, poskytnutia služby alebo zariadenia. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu dotknutá osoba berie na vedomie, že povinné údaje predstavujú také údaje, bez ktorých nie je možné uzatvoriť a plniť príslušnú zmluvu, uskutočňovať jej zmeny, jej ukončenie alebo poskytovať službu. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle po jej náležitej identifikácii, a to buď zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@autorealitka.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na právo a/alebo povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, resp. na zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa iných právnych predpisov.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného zohľadňuje:

  1. akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
  2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 zákona o ochrane osobných údajov,
  4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

 

Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti – Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu, a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov.

Zásada integrity a dôvernosti – Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach, ktoré jej vyplývajú z ustanovení § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov, najmä o jeho práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, práve požadovať prístup k osobných údajom, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie jeho osobných údajov, o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov a o práve na prenosnosť osobných údajov a o následkoch uplatnenia týchto práv.

Kontakt: +421 910 546 267

E-mail: info@autorealitka.sk

Korešpondenčná adresa: Autorealitka.sk s. r. o., Husitská cesta 247/4,  916 01 Stará Turá

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

 

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom, resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania, a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

  • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
  • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
  • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

 

Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

 

Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky a otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov našou spoločnosťou, alebo ak máte otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane vašich osobných údajov a o súboroch cookie, kontaktujte nás, prosím, na kontakty uvedené vyššie v tomto vyhlásení alebo v časti „Kontakty“ uvedené na našom webovom sídle.

 

V Starej Turej 7. novembra 2019